Powiadomienie NPQQ

Twoja firma nie wypełniła jeszcze kwestionariusza NPQQ. Będziesz otrzymywać przypomnienia, dopóki nie zostanie on uzupełniony przez głównego użytkownika systemu.

Regulamin

Użytkownik nie może kopiować, używać, modyfikować, przesyłać, rozpowszechniać,odtwarzać kodu źródłowego, dekompliować i w żaden inny sposób zmieniać materiałów i treści własnościowych lub objętych prawem autorskim dostępnych w niniejszej witrynie In-tend, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych przez In-tend ltd. Export lub ekstrakcja danych z niniejszej witryny do innych baz danych jest całkowicie zakazana, gdyż są to działania odsprzedażowe informacji stanowiących własność firmy In-tend. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe w niniejszej witrynie należą do odpowiedniego właściciela (odpowiednich właścicieli), w związku z czym ich jakikolwiek nieupoważniony użytek jest surowo zabroniony. Wszelkie informacje, grafiki, tekst, aranżacja i wygląd tej strony internetowej oraz wszystkie kompilacje oprogramowania wraz z kodem źródłowym (w tym apletów) oraz wszystkie inne materiały znajdujące się na tej stronie są objęte prawami autorskimi firmy In-tend Ltd, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich dostawców treści i technologii. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

In-tend Ltd nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania, opóźnienia, niedokładności w treści, błędy czy inne zaniechania oraz inne działania z nimi związane. Firma In-tend nie udziela żadnych gwarancji i/lub warunków wyraźnych lub dorozumianych, co do dokładności jakichkolwiek treści zawartych w tej witrynie internetowej oraz wiadomościach e-mail przez nią generowanych, lub co do przydatności zawartych w nich informacji. Ponowna publikacja treści zawartych w witrynie In-tend jest surowo zabroniona bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody In-tend ltd.

Wszelkie odniesienia do powiązanej witryny lub określonego produktu lub usługi strony trzeciej, przez samo wymienienie ich nazwy nie stanowi i nie sugeruje rekomendacji ani poparcia z naszej strony, a użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane z ich użytkowaniem. Spółka In-tend ani jej spółki stowarzyszone, zarząd, pracownicy, przedstawiciele, agenci oraz dostawcy nie ponoszą w żadnym razie odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, w tym szczególnie szkód bezpośrednich, pośrednich, ubocznych lub szczególnych, szkód będących skutkiem naruszenia umowy, odszkodowań retrosyjnych bądź innych szkód (włączywszy w to utratę zysków, przychodów bądź innych spodziewanych korzyści), czy to w ramach odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej czy innej, wynikającej z korzystania bądź z braku możliwości korzystania z materiałów zawartych na tej stronie, bądź w jakimkolwiek innym serwisie do którego prowadzą odsyłacze, nawet jeśli spółka In-tend została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód, ani też z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich.

Polityka Prywatności & Polityka

In-tend ltd zbiera informacje dotyczące użytkownika, aby dokumentować, wspomagać i usprawniać korzystanie przez niego z niniejszego Serwisu oraz zapobiegać ewentualnym nadużyciom. Dane osobowe zebrane w trakcie rejestracji użytkownika w witrynie są wykorzystywane do celów fakturowania, prowadzenia dalszej komunikacji związanej z fakturą (jeżeli wymagane), generowania nazwy i hasła użytkownika, oraz od czasu do czasu do przesyłania dalszych informacji o usługach świadczonych przez In-tend, lub pozostałych spółek znajdujących się w grupie, która znajduje się w polu zainteresowania użytkownika

Warunki Usługi i Rezygnacji

Firma In-tend ltd będzie świadczyć usługę transmisji danych (reklamowaną na stronie www.sell2poland.eu) zamówionej przez użytkownika w ramach wybranej opcji rocznej subskrypcji abonamentu poprzez spersonalizowany dostęp do zabezpieczonego obszaru naszej strony In-tend przy użyciu unikalnej nazwy użytkownika oraz hasła dostępu. Na mocy dyrektywy o handlu elektronicznym (Dyrektywa WE z 2002) umowę pomiędzy użytkowaniem serwisu oraz In-tend uważa się za zawartą (oraz wyrażenie zgody użytkownika na przestrzeganie warunków witryny za otrzymane) w momencie przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego na stronie oraz zalogowania się do osobistego konta użytkownika. Jeżeli użytkownik dokonuje zakupu usługi rocznej subskrypcji w imieniu firmy, potwierdza on równocześnie, iż posiada wymagane uprawnienia do zakupu tej usługi w imieniu firmy lub pracodawcy oraz zgadza się z postanowieniem zawartej umowy, iż odpowiedzialność dokonania pełnej zapłaty spoczywa na firmie i/lub pracodawcy. W trakcie procesu zakupu usługi, jeżeli jest to wymagane klient będzie miał możliwość wprowadzenia wewnętrznego numeru zamówienia. W przypadku gdy, numer zamówienia nie zostanie wprowadzony, In-tend ma prawo przypuszczać, iż nie jest on wymagany do dokonania zakupu usługi. Okres subskrypcji będzie okresem wybranym przez użytkownika w trakcie wprowadzania danych na stronie www.sell2poland.pl . Zakupiona subskrypcja In-tend zostanie odnowiona automatycznie na koniec okresu subskrypcji (zgodnie z warunkami regulaminu), chyba że otrzymamy informację o rezygnacji z usługi (korzystając z metody opisanej poniżej) przez zakończeniem wybranego okresu subskrypcji. Spółka In-tend zastrzega sobie prawo do możliwości podwyższenia opłaty za roczny okres subskrypcji bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika .

Koszty związane z opóźnieniem w płatnościach. Jeżeli nie zostanie inaczej wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej, koszt świadczonej przez In-tend ltd usługi zostanie musi zostać uregulowany w przeciągu 28 dni od daty wystawienia faktury. Klient zwróci In-tend Ltd wszystkie poniesione koszty i wydatki (w tym opłaty prawne) związanie z działaniami windykacyjnymi.

In-tend zastrzega sobie prawo do możliwości podwyższenia rocznego abonamentu korzystania z usługi bez wcześniejszego powiadomienia.

Bezpłatny okres próbny :

Bezpłatny okres próbny (jeżeli dotyczy) jest uznany za integralną część wybranego pakietu subskrypcji. Jeżeli nie wypowiesz subskrypcji w trakcie trwania okresu próbnego, wybrany pakiet usługi zostanie zafakturowany zgodnie z warunkami zawartej przez użytkownika serwisu umowy. W celu wypowiedzenia usługi, użytkownik serwisu musi skontaktować się z In-tend ltd drogą telefoniczną lub elektroniczną za pośrednictwem e-mail, alternatywnie In-tend akceptuje również pisemne rezygnacje wysyłane pocztą. Jeżeli w trakcie procesu odnawiania subskrypcji karta płatnicza użytkownika zostanie z jakiegoś powodu odrzucona oraz płatność nie zostanie dokonana przy użyciu innych środków płatniczych, In-tend zastrzega sobie prawo do zafakturowania pełnej należnej kwoty od użytkownika serwisu.

Warunki Anulowania Subskrypcji:

Usługę subskrypcji można anulować bez żadnych kar z tego tytułu w terminie 28 dni przed planowaną datą automatycznego przedłużenia subskrypcji. Usługę można anulować wcześniej bez żadnych kar z tego tytułu tylko w przypadku zaoferowanego okresu próbnego – w terminie 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wybranego pakietu subskrypcji. W przeciwnym wypadku In-tend ltd zastrzega sobie prawo do zafakturowania oraz pobrania opłaty w wysokości 100 % należnej kwoty za wybrany przez użytkownika serwisu pakiet subskrypcji.

Opublikowano: 01/02/2016